free css templates

อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนวันนี้

ข้อตกลง 


        เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ
        เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน VR-CARGO ว่า “ บริษัท” และแทนลูกค่าว่า “ลูกค้า” โดยลูกค้าต้องยอมรับเงื่อนไข ขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัท ก่อนใช้บริการ ดังต่อไปนี้

 - ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการฝากสั่งกับทางบริษัท (ให้บริษัทติดต่อซื้อสินค้าให้) ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการติดต่อซื้อขายจากร้านค้าที่ลูกค้าเลือกมา ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบการันตีความผิดพลาดของร้านค้าจีน อาทิเช่น สินค้าไม่เหมือนแบบ แตกหัก ส่งผิดไซส์ ส่งไม่ครบ ไม่คืนเงิน เป็นต้น ทางบริษัทยินดีเป็นสื่อกลางในการทวงถามติดตามเท่านั้น
 - ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าเอง (ใช้แต่บริการขนส่ง)กรณีมีปัญหากับร้านค้าจีนนั้น ทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการติดต่อทวงถาม แต่ไม่รับประกันผลการรับผิดชอบจากร้านค้าจีนได้ เนื่องจากลูกค้าเป็นผู้เลือกร้านค้านั้นเอง ทางบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการติดต่อให้เท่านั้น
 - กรณีที่สินค้าสูญหายจากการขนส่งทางบริษัทรับผิดชอบตามมูลค่าจริงของสินค้าแต่ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งสินค้าที่สูญหาย ลูกค้าสามารถทําประกันสินค้าโดยชําระ 5% ของราคาสินค้า เมื่อสูญหายทางบริษัทรับผิดชอบเต็ม 100% ของจำนวนมูลค่าสินค้านั้นๆ โดยการทำประกันสามารถติดต่อแจ้งกับทางบริษัทได้
 - ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าเสียหาย แตกหัก จากการบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม กรณีสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย ลูกค้าควรแจ้งทางบริษัทหรือร้านค้าให้ตีลังสินค้า
 - ในกรณีสินค้าพิเศษและสินค้าต้องห้าม หากพบว่ามีการแอบส่งโดยไม่แจ้งทางบริษัท กรณีโดนยึด และเกิดปัญหาต่างๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้น และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 - ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้า แล้วพบว่าบรรจุภัณฑ์เสียหาย สินค้าหลุดตก สินค้ามีรอยกรีด เกิดความเสียหายถึงตัวสินค้า อันเนื่องมาจากการขนส่ง การสุ่มตรวจสินค้าที่ด่านไทย ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่างๆนี้ได้
 - ในกรณีที่สินค้าถึงไทยแล้ว เพื่อการติดตามผลกับทางร้านค้า ว่าสินค้าที่สั่งมานั้นถูกต้องตามแบบ และครบตามจำนวนหรือไม่ เมื่อได้รับสินค้า ลูกค้าจะต้องรีบตรวจสอบโดยเร็วที่สุด หากพบว่าสินค้าร้านค้าใดมีปัญหา ลูกค้าต้องทำการเก็บห่อ/กล่องไว้ก่อน และรีบแจ้งทางบริษัทโดยทันที หากลูกค้ามารับสินค้า หรือแจ้งทางบริษัทช้า ทางบริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า สินค้าอาจติดตามยากและลูกค้าอาจจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆทั้งสิ้นจากร้านค้าจีน ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบความผิดพลาดใดๆ ระหว่างลูกค้าและร้านค้าจีนได้ ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางในการติดตามทวงถามเท่านั้น
 - ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งปรับเปลี่ยนราคาค่าขนส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาที่เสนออาจมีการปรับเปลี่ยนได้ภายหลัง
 - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า หากยังไม่ได้รับการชำระเงิน
 - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจเช็คสินค้าในกรณีจําเป็นเพื่อระบุและบันทึกรายละเอียดสินค้า
 - ระยะเวลาการขนส่งเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ย อาจเร็วหรือช้ากว่าที่แจ้ง ทางบริษัทไม่มีการรับประกันถึงความล่าช้าของสินค้าไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าติดตรวจ ติดภัยธรรมชาติ ทำให้สินค้ามาช้าไม่ทันขายตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด

สำหรับลูกค้า สั่งซื้อและนำเข้าสินค้า
 - หากสินค้าของลูกค้าเข้าโกดังไทยแล้ว ให้ลูกค้าแจ้งส่งสินค้าภายใน 24 ชม. นับจากวันที่มีประกาศสินค้าของลูกค้าเข้าโกดังไทย หากลูกค้าแจ้งส่งของเกิน10 วัน นับจากวันสินค้าเข้าไทย ทางบริษัทขอปฎิเสธการรับผิดชอบ กรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบจากทางร้านค้า เราจะไม่ติดตามสอบถามจากร้านค้าให้ในทุกกรณี
 - หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าต้องตรวจสอบจำนวนแทรคของสินค้าที่ลูกค้าแจ้งส่งสินค้าตามใบส่งของ ว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ กรณีได้รับไม่ถูกต้อง ให้รีบแจ้งภายใน 24 ชม. นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากแจ้งหลัง 72 ชม. นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า บริษัทจะไม่ติดตามสินค้าให้ลูกค้า
 - หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ให้ลูกค้าดำเนินการตรวจสอบสินค้าโดยทันที สินค้าที่ลูกค้าสั่ง กับสินค้าที่ลูกค้าได้รับถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากได้รับไม่ถูกต้อง ให้แจ้งมาในระบบโดยทันที ห้ามเกิน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อสอบถามจากทางร้านค้า

สำหรับลูกค้านำเข้าอย่างเดียว
 - หากสินค้าของลูกค้าถึงโกดังไทยแล้ว ให้ลูกค้าแจ้งส่งสินค้าทันที หากเกิน 5 วันทำการ ลูกค้าไม่แจ้งส่งของ และสินค้าของลูกค้าเสียหาย หรือสูญหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 - หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าของลูกค้าว่าถูกต้องตามใบส่งของที่ลูกค้าแจ้งมาหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทภายใน 3 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากเกินจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามสินค้าให้ลูกค้าทุกกรณีติดต่อเรา
VR Cargo บริการรับจัดหา สั่งซื้อ นำเข้าสินค้าจากจีน เรทถูก โอนเงินรวดเร็ว ไม่มีค่าโอน ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องรอปิดรอบ 

โกดังไทย VR Cargo

 088-854-5222                    
 062-659-2888                     

 @vr-cargo
 vr-cargo@hotmail.com
 www.facebook.com/vrcargo

โกดังจีน VR Cargo

 +86-13570972508